4 วิธีฝึกใจให้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม

4 วิธีฝึกใจให้เห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม

Self – esteem หมายถึง การเห็นคุณค่าในตัวเอง ซึ่งมี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) Self – respect การเชื่อว่า ตัวเองมีคุณค่าเท่าเทียมกับผู้อื่น 2) Self – efficacy การเชื่อว่า ตัวเองมีความสามารถในการคิด เข้าใจและตัดสินใจในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 3) Self – image การมองภาพตัวเองว่าเป็นใครและมีทัศนคติอย่างไรในสังคม ด้วยเหตุนี้ เราจึงมาบอกวิธีฝึกใจเพื่อให้มี Self – esteem ซึ่งมีอะไรบ้าง มาดูกัน

วิธีฝึกใจเพื่อให้มี Self – esteem

วิธีที่ 1 ปรับปรุงตัวเอง

หากทำอะไรผิดพลาดหรือว่ามีคนตำหนิ ให้กลับมามองตัวเองและตรวจสอบข้อบกพร่องในสิ่งที่ทำไป หากไม่ดีก็ให้มีการปรับปรุงแก้ไข จากนั้นหมั่นสำรวจตัวเองเป็นครั้งคราวอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ว่ามีการพัฒนาขึ้นอย่างไร แสดงให้เห็นว่ามีความสามารถในการฝึกใจให้เผชิญอุปสรรคต่าง ๆ ที่ถาโถมเข้ามาในชีวิต สร้างความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาหรือพึ่งพาตัวเองได้

วิธีที่ 2 เลิกเปรียบเทียบกับผู้อื่น

หากใครชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น แล้วส่งผลให้เกิดความกังวลใจ จึงควรที่จะเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น ด้วยการยอมรับว่าแต่ละคนมีความรู้และความสามารถที่ไม่เหมือนกันหรือมีความหลากหลาย ไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบ เพราะทุกคนมีสิทธิและโอกาสที่จะมีความสุข สมหวังและประสบความสำเร็จเหมือนกับคนอื่นในสังคม เมื่อมีมุมมองเช่นนี้ ก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น

วิธีที่ 3 พัฒนาศักยภาพของตัวเอง

หากมีเวลาอย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง ตอนเช้าหรือก่อนนอนให้มีการพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มคุณค่าตัวเองมากขึ้น เช่น การนั่งสมาธิ อ่านหนังสือ ฟังซีดีหรือเข้าคอร์สที่เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเอง หาต้นแบบเพื่อให้ดึงศักยภาพตัวเอง สำรวจความคิดเห็นจากบุคคลในครอบครัวเพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ เป็นต้น เมื่อเห็นคุณค่าในตัวเองสูง ก็จะเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์และมีความเคารพตัวเองในสิ่งที่ทำค่อนข้างสูง ซึ่งอุปนิสัยเหล่านี้ นอกจากจะเป็นคนที่รักตัวเองแล้ว ยังทำให้คนรอบข้างรักได้อีกด้วย

วิธีที่ 4 เลิกดูถูกตัวเอง

หากจะเริ่มลงทำมือทำสิ่งใด ควรมีทัศนคติที่ดีกับตัวเองก่อน โดยการหลีกเลี่ยงคำพูดที่ว่า “ทำไม่ได้” เพราะคำพูดประโยคนี้ บ่งบอกว่าเป็นการดูถูกตัวเองว่าไม่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ แค่เพียงคิดก็ไม่พ้นก้าวแรกแล้ว ทำให้เมื่อดำเนินการในเรื่องอะไรก็ตาม หากเกิดอุปสรรค ก็อาจไม่กล้าที่จะคิดแก้ไขปัญหาให้ถูกต้องเพราะไม่มั่นใจในตัวเอง ดังนั้น ต้องเลิกดูถูกตัวเอง มองให้เห็นศักยภาพที่มีแล้วกล้าเผชิญปัญหา วางแผนการคิด ตัดสินใจลงมือทำ ก็มีโอกาสจะประสบความสำเร็จได้

การเห็นคุณค่าในตัวเองช่วยเพิ่มความมั่นใจมากขึ้น แต่ไม่ใช่หมายความว่า มั่นใจในตัวเองมาก เช่น ฉันสวย รวย ฉลาดแล้วไปดูถูกคนอื่น ถ้าเป็นลักษณะนี้จะไม่สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนได้เลย ดังนั้น หากต้องการเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริง เพียงทำตาม 4 วิธีฝึกใจข้างต้น แล้วคุณจะเห็นคุณค่าในตัวเองมากขึ้นกว่าเดิม

วิธีฝึกใจเพื่อให้มี Self – esteem